Videreutdanning i dialog

Kultur- og livssynsdialog i praksis

Et videreutdanningstilbud for lærere i 2017

(bilde: Istock photo)

 

Kultur- og livssynsdialog

Med økt religiøst og kulturelt mangfold har mange profesjonsgrupper, ikke minst lærere, behov for økt kompetanse i dialog på tvers av kulturer og religioner. Hovedmålgruppen er i første omgang tilsatte innenfor skoleverket (særlig ungdomstrinnet og videregående skole). Emnet sikter på å utruste deltakerne til å engasjere seg i, initiere og koordinere en bredt anlagt dialog på tvers av kulturelle, religiøse og livssynsmessige skillelinjer. Sentralt står kunnskap om praktisk dialogarbeid, drøfting av spenninger mellom religiøse og livssynsmessige krav og Norge som moderne rettsstat, samt teoretiske perspektiver på dialog. Innholdsmessig vektlegges levd kultur og praktisert livssyn, bla. i ungdomsmiljøene, og religion og livssyn kommunisert og debattert i offentligheten.

Kurset arrangeres som videreutdanning i samarbeid mellom Kirkelig dialogsenter i Stavanger (KDS), UiS-EVU og Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Den faglige ledelsen ligger hos IKS.

Her er UiS' lenke til studiet:

http://www.uis.no/evukurs/?art=111740&mode=evu&parentcat=8453&evucode=KRL-DIALOG

Her er Fylkesmannens lenke til stipendsøknad for lærere:

https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Barnehage-og-opplaring/Grunnskule-og-vidaregaande-opplaring/Vidareutdanning-i-dialog/

Søknadsfrist: 1 mars 2017 (søknadsfrist for stipend fra Udir), søknadsfrist UiS: 18 juni 2017

Fakta

Emnekode:
Vekting (SP): 15
Semester undervisningsstart: høst 2017
Antall semestre: 2
Vurderingssemester: Vår

Undervisningsspråk: Norsk
Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap 

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:

 • Religions- og livssynssituasjonen i norsk samtid
 • Livssynsdialog som fagfelt
 • Aktuelle og sentrale tema innen religionsdialogarbeid
 • Lovverk, frihet og begrensninger knyttet til religions- og livssynsutfoldelse
 • Livssynsdiskusjoner i norsk offentlighet og i globale sammenhenger

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • Drøfte og analysere spenninger mellom religiøse og livssynsmessige krav og rettsstatens krav
 • Initiere og gjennomføre dialog mellom religions- og livssynsrepresentanter og sekulære i praksis

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha

 • Forståelse for mangfoldets potensial som samfunnsbyggende ressurs
 • Forståelse for grensene for religioners og livssyns krav på respekt og utfoldelse innen rammene av rettsstaten

Innhold

Innholdet vektlegger utforskning av grenseflatene mellom den sekulære samfunnsordning og religioners og livssyns frihet til utfoldelse, og gir dessuten generell innføring i religionsdialogiske arbeidsmetoder. Hovedinnholdet er:

 • Kultur, religion og livssyn i dagens norske samfunn: Fra enhetssamfunn til kulturelt og religiøst mangfold, multikulturalisme, lovverk og regler, praktiske dialog- og integrasjonsutfordringer
 • Dialogarbeid – metode og praksis: Fellestrekk og forskjeller mellom religioner og livssyn, bevissthet om egen identitet, åpenhet og respekt i forhold til andre, mangfold som ressurs, erfaringer med dialogarbeid lokalt og nasjonalt, dialogarbeid internasjonalt.

 

Forkunnskapskrav

Ingen.

Arbeidskrav

Arbeidskrav: Innlevering av to skriftlige gruppeoppgaver, hver med et omfang på ca. 1.000 ord . Problemstilling velges i samråd med faglærer. Karakter: godkjent/ikke-godkjent.

Obligatorisk oppmøte på 80% av all undervisning. 

Eksamen/vurdering

Avsluttende eksamen gis som hjemmeeksamen over 14 dager i gruppe. Innlevering skriftlig besvarelse på 3000 ord. Karakterskala A – F, hvor F er ikke bestått.

Kontinuasjon mulig i form av individuell prøving.

Vilkår for å gå opp til vurdering

Bestått arbeidskrav og obligatorisk oppmøte.

Faglærer

Avtales nærmere når tilbudet iverksettes

Emneansvarlig

prof. Geir Skeie

Studiekoordinator

Arbeidsformer

Undervisningen går over to semestre, undervisningssted UiS og foregår ved en kveldssamling og to heldagssamlinger i hvert semester:

07.09.17 Torsdag Kveldssamling 18-21

05.10.17 Torsdag Heldag  12-18

06.10.17 Fredag Heldag 09-15

09.11.17 Torsdag Heldag 12-18

10.11.17 Fredag Heldag 09-15

18.01. 2018 Torsdag Heldag 12-18

19.01.2018 Fredag Heldag 09-15

15.03.2018 Torsdag Heldag 12-18

16.03.2018 Fredag Heldag 09-15

Undervisningen består  av forelesninger (ved faste og spesielt innbudte forelesere), samtale, gruppearbeid, praktiske øvinger og eventuelt en studietur. Mellom samlinger skal det arbeides med praksisrelaterte oppgaver. Deltakeren får veiledning i arbeidet med disse.

Overlapping

Ingen

Åpent for

Deltakere med generell studiekompetanse. Målgruppe: Lærere

Emneevaluering
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen. Emnet skal evalueres digitalt.

 

Interessert?

Kontakt Dialogsenteret: kds@kirkeligdialogsenter.no, tlf 9075 2599, eller faglig ansvarlig professor Geir Skeie: geir.skeie@uis.no.

Emneplan er utarbeidet og vedlagt.

Litteratur

Pensum er på ca 960 sider. I tillegg kommer 100-150 sider selvvalgt litteratur i samråd med kursledelsen.

Bøker (Flere finnes i online-versjon)

Furseth,Inger (red) 2014. Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet. Oslo: Universitetsforlaget.

Døving, Cora Alexa & Thorbjørnsrud, Berit (red) (2012): Religiøse ledere. Makt og avmakt i norske trossamfunn. Oslo: Universitetsforlaget, 2012. Kap. 1-2, 7-65 (58s), Kap. 5, 110-128 (18s), Kap 9 (187-199)  Kap. 10-11 (200-228) (28s) Totalt 116 sider

Grung, A. H., Larsen, L., & Helgeland, K. J. (2000). Dialog med og uten slør. Oslo: Pax. Kap 1-3, 7-87. Totalt 80 sider

Leirvik, Oddbjørn (2010) Religionspluralisme. Mangfald, konflikt og dialog i Norge. Oslo: Pax forlag. Kap. 2-4 (51-102) Totalt 51 sider.

Artikler, bokkapitler og andre kortere tekster (Samles i kompendium)

Grønlien Zetterqvist, Kirsten and G. Skeie 2014. «Religion i skolen; her, der og hvor-som-

helst?». I Norsk pedagogisk tidsskrift 5. 305-315.

Døving, Cora Alexa & Siv Ellen Kraft (2013): «Avslutning: fra Märtha til mullah», I: Religion i pressen, C.A. Døving og S.E. Kraft, Oslo: Universitetsforlaget. 214-223. 10 sider

Endsjø, Dag Øistein & Liv Ingeborg Lied (2011): «Konklusjon: Religion folk vil ha», I: Det folk vil ha, D.Ø. Endsjø, & Liv Ingeborg Lied, Oslo: Universitetsforlaget, 183-192, 10 sider

Eriksen, T. H. (2007): «Mangfold versus forskjellighet.» I: Grenser for kultur?: perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Ø. Fuglerud and T. H. Eriksen. Oslo, Pax. Kap 4, 111-131 20 sider

Grung, Anne Hege (2013): “Kontaktgruppa i et kritisk kjønnsperspektiv: Mellom aktivisme og representativitet”, Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 2013:4, 214-232. 18 sider 

Kjeldstadli, Knut (2008): Sammensatte samfunn: innvandring og inkludering. Oslo, Pax forlag.  Kap. 5, 131-157 26 sider

Leirvik, Oddbjørn (2009): «Kulturelle muslimar. Definisjonsmakt, hegemonikamp og religionspolitikk» Nytt Norsk Tidssskrift 2009:1, 73-81. 18 sider

Leirvik, Oddbjørn (2013): «Tjue år med ordna, kristen-muslimsk dialog», Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap  2013:4, 193-196. 3 sider.

Kalvig, Anne: «Hva er spiritisme?» i Spiritisme: Samtaler mellom levende og døde. A. Kalvig. Oslo, Pax, 9-24. 15 sider

Mathiassen, Silje Trym (2015): «Det er i møtet vi lever, beveger oss og er til – dialogarbeid som religiøs praksis» , Anne Kalvig og Anna Rebecca Solevåg (red.): Levende religion. Globalt perspektiv – lokal praksis. Stavanger, Hertervig Akademisk. S 276-295. 19 sider

Plesner, Ingvill Thorson (2011): «Statskirkens liberale dilemma», Kirke og kultur nr.2. 15 sider

Tobro, Suzanne (2009): «Endringer i representasjoner av buddhisme: en analyse av norske lærebøker i perioden 1948-2006», Din Tidsskrift for religion og kultur, 4-29. 25 sider

Offentlige utredninger og statistikk (tilgjengelig online)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2012): Stortingsmelding 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap. Det kongelige barne-. Oslo, Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement. Kapittel 2: «Bakteppe» (13-21) 9 sider

Kulturdepartementet (2013): Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk. NOU 2013:1, 17-25, 113-117.

Statistisk sentralbyrå: Oppdatert religionsstatistikk for Norge, online (trussamfunn * verdsreligionar ). 2 sider

Kontakt

Oslo og nasjonalt:

KD@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 41 55 50 63

Bergen:

Marianne@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 95 80 69 20

Stavanger:

KDS@kirkeligdialogsenter.no
Tlf: 90 75 25 99

Bottom